Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

By bursa

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna z siedzibą w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Zygmunta Starego 1 70-504 Szczecin, telefonicznie: 91 434 68 35, e-mailowo: bsi@um.szczecin.pl.
  2. Z IOD można skontaktować się telefonicznie: +48918522093 lub e-mailowo: iod@spnt.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Bursa Szkolna Integracyjna przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. 
  4. Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie informuje, że dane osobowe są niezbędne do     wykonywania podstawowych zadań statutowych. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
  6. Dane osobowe będą przechowywane w bursie przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Nagrania z monitoringu wizyjnego budynku przechowywane będą przez okres do 14 dni.
  7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  10. Podanie danych osobowych, w zależności od określonej sytuacji może być wymogiem ustawowym, umownym bądź warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie Przez Państwa wymaganych danych, może wiązać się z określonymi konsekwencjami (np. brak możliwości zawarcia umowy).