Rekrutacja 2022/23

Nabór na rok szkolny 2022/23 do Bursy Szkolnej Integracyjnej odbędzie się drogą elektroniczną. W okresie 18.07-07.08. 2022r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Harmonogram naboru do bursy na rok szkolny 2022/2023

LP. TERMIN DZIAŁANIE
1. 18.07-07.08

(8:00 – uruchomienie systemu)

Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami.      

Komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły należy przesłać elektronicznie za pośrednictwem systemu naborowego tylko do bursy / internatu pierwszego wyboru.

2. 12.08-17.08 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.    
 

Dokument (skan lub zdjęcie) należy przesłać e-mail na adres nabor.bsi.szczecin@wp.pl

3. 18.08 (do 13:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do bursy.
4. 18.08-21.08 (do 15:00)
Deklaracja woli zamieszkania w bursie.      

Dokument (skan lub zdjęcie) należy przesłać e-mail na adres nabor.bsi.szczecin@wp.pl

5. 22.08 (do 12:00) Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do bursy.
Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w placówce w dniu pierwszego zakwaterowania.      

Wraz z dokumentami rekrutacyjnymi należy złożyć:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
  3. Zdjęcie legitymacyjne.
Tryb odwoławczy od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnych w poszczególnych placówkach oraz przycięcia kandydatów w trakcie roku szkolnego regulują przepisy oświatowe.