Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności dla strony internetowej: bursaintegracyjna.szczecin.pl

 

Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie
 

Data publikacji strony internetowej: 10.01.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.03.2022 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Pliki nie są zabezpieczone przed kopiowaniem.
  • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny oraz poglądowy  i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Niektóre elementy w stopce strony nie mają wystarczającego kontrastu.
  • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Bursa Szkolna Integracyjna nie posiada aplikacji mobilnych .

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2022.03.14, zaktualizowano dnia 2024.03.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Bursy Szkolnej Integracyjnej Anna Kozieł, adres poczty elektronicznej: bsi@misto.szczecin.pl, telefon 91 4346835. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

 Dostępność architektoniczna

Siedziba bursy mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie . Bursa posiada dwa wejścia – główne i gospodarcze. Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednio chodnik. Teren wokół budynku jest utwardzony. Wyznaczone są miejsca parkingowe z jednym stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia ze stanowiskiem informacyjnym do której prowadzą schody co uniemożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami bursy, zostanie on poproszony przez portiera. Brakuje obniżonych lad. Toaleta dla interesantów o specjalnych potrzebach jest niedostępne. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście gospodarcze jest wąskie i schodami prowadzi do poziomu przyziemia co uniemożliwia poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Nie można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego. Cały budynek bursy w którym mieszka młodzież nie  jest przystosowany dla osób z trudnościami w poruszaniu się, niewidomych.