91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Rekrutacja 2018

Nabór na rok szkolny 2018/19 do Bursy Szkolnej Integracyjnej odbędzie się drogą elektroniczną.    W okresie 11-29 czerwca 2018r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do bursy i załącznikami należy złożyć:

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 3. Zdjęcie legitymacyjne.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna z siedzibą Szczecinie ul. Zygmunta Starego 1, tel:091 434 68 35 mail:bsi@um.szczecin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bursie Szkolnej Integracyjnej możliwy jest pod numerem  tel. nr. 091 434 68 35 lub adresem email : bsi@um.szczecin.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do bursy, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.);  art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do bursy, a w przypadku nieprzyjęcia do bursy – przez okres jednego roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony    Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Harmonogram naboru do bursy na rok szkolny 2018/2019

LP. TERMIN DZIAŁANIE
1.         11.06-29.06 Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły). Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą przyjmowane przez komisję rekrutacyjną.
2.         11.07-13.07 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.
3.         16.07 (do 15:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do bursy.
4.         16.07-19.07 Deklaracja woli zamieszkania w bursie.
5.         20.07 (do 12:00) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do bursy.
6.         20.07.-24.07 Przyjmowanie:

–        odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

–        wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.

7.         5 dni od wpłynięcia odwołania Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy.
8.         7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy do Dyrektora placówki.
9.         do 29.08 Rekrutacja uzupełniająca.
10.     30.08 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy w naborze uzupełniającym.