91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Rekrutacja 2018

Nabór na rok szkolny 2018/19 do Bursy Szkolnej Integracyjnej odbędzie się drogą elektroniczną.    W okresie 11-29 czerwca 2018r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do bursy i załącznikami należy złożyć:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna z siedzibą Szczecinie Zygmunta Starego 1, tel: 091 434 68 35 mail:bsi@um.szczecin.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bursie Szkolnej Integracyjnej możliwy jest pod numerem tel. nr. 091 434 68 35 lub adresem email : bsi@um.szczecin.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

        a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług […], żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;

        b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów wychowawczych i opiekuńczych bursy w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji wychowanków zadań z zakresu opieki zdrowotnej, żywienie wychowanków, prowadzenie zajęć wychowawczych, realizacja zadań z zakresu BHP,

       c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez bursę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanką, pracowników i mienia placówki, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;

       d) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowia wychowanków, prowadzenia ewidencji wychowanków.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i pracownikom, a także ochrony mienia bursy oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w bursie

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał do bursy lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez bursę.

7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu zamieszkania wychowanka w bursie, są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem wychowanka.

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Harmonogram naboru do bursy na rok szkolny 2018/2019

LP. TERMIN DZIAŁANIE
1.         11.06-29.06 Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły). Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą przyjmowane przez komisję rekrutacyjną.
2.         11.07-13.07 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.
3.         16.07 (do 15:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do bursy.
4.         16.07-19.07 Deklaracja woli zamieszkania w bursie.
5.         20.07 (do 12:00) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do bursy.
6.         20.07.-24.07 Przyjmowanie:

–        odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

–        wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.

7.         5 dni od wpłynięcia odwołania Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy.
8.         7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy do Dyrektora placówki.
9.         do 29.08 Rekrutacja uzupełniająca.
10.     30.08 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy w naborze uzupełniającym.