91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Rekrutacja 2019

Uwaga!!!

W dniu 21 czerwca 2019r. Komisja Rekrutacyjna nie będzie pracować, w związku z tym nie będzie możliwości złożenia wniosku o przyjęcie do bursy.

Nabór na rok szkolny 2019/20 do Bursy Szkolnej Integracyjnej odbędzie się drogą elektroniczną. W okresie 10.06-05.07. 2019r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do bursy i załącznikami należy złożyć:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą przyjmowane przez komisję rekrutacyjną.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Harmonogram naboru do bursy na rok szkolny 2019/2020

LP. TERMIN DZIAŁANIE
1. 10.06-05.07 Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły). Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą przyjmowane przez komisję rekrutacyjną.
2. 12.07-16.07 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.
3. 18.07 (do 15:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do bursy.
4. 18.07-22.07(do 15:00)
Deklaracja woli zamieszkania w bursie.
5. 23.07 (do 12:00) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do bursy.
6. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych nieprzyjętych Przyjmowanie: 

  • odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,
  • wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
7. 5 dni od wpłynięcia odwołania Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy.
8. 7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy do Dyrektora placówki.
9. do 29.08 Rekrutacja uzupełniająca.
10. 30.08 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy w naborze uzupełniającym.