91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

Rekrutacja 2018

Nabór na rok szkolny 2018/19 do Bursy Szkolnej Integracyjnej odbędzie się drogą elektroniczną.    W okresie 11-29 czerwca 2018r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do bursy.

Wraz z wnioskiem o przyjęcie do bursy i załącznikami należy złożyć:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem)
  2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Harmonogram naboru do bursy na rok szkolny 2018/2019

LP. TERMIN DZIAŁANIE
1.         11.06-29.06 Składanie wniosków o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi załącznikami (komplet dokumentów bez zaświadczenia o przyjęciu do szkoły). Uwaga! Niepełne komplety dokumentów nie będą przyjmowane przez komisję rekrutacyjną.
2.         11.07-13.07 (do 15:00) Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły.
3.         16.07 (do 15:00) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do bursy.
4.         16.07-19.07 Deklaracja woli zamieszkania w bursie.
5.         20.07 (do 12:00) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do bursy.
6.         20.07.-24.07 Przyjmowanie:

–        odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

–        wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o podanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.

7.         5 dni od wpłynięcia odwołania Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy przyjęcia do bursy.
8.         7 dni od otrzymania uzasadnienia o odmowie przyjęcia do bursy Możliwość wniesienia przez kandydata odwołania od odmowy przyjęcia do bursy do Dyrektora placówki.
9.         do 29.08 Rekrutacja uzupełniająca.
10.     30.08 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do bursy w naborze uzupełniającym.