91 43 46 835 bsi@um.szczecin.pl

RODO

Klauzula informacyjna

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Bursa Szkolna Integracyjna z siedzibą w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin, telefonicznie: 91 434 68 35, e-mailowo: bsi@um.szczecin.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin. Z IOD można skontaktować się telefonicznie: +48 91 8522093 lub e-mailowo: iod@spnt.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z realizowanymi przez placówkę oświatową zadaniami.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania przez placówkę zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem wychowanka.

Pozostałe klauzule

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PROCES REKRUTACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW – PO PRZYJĘCIU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU